login / registreren
Wachtwoord vergeten? Klik hier om het te herstellen.

Privacy - en cookiesbeleid

Casting Network & Kunstkinderen  

 

Casting Network (daaronder mede begrepen handelsnaam Kunstkinderen)  vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. Casting Network is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy – en cookiesbeleid policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Casting Network verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, leden en persoonsgegevens die verstrekt worden aan Casting Network.

Hoe krijgt Casting Network uw persoonsgegevens?

Casting Network verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • U gebruik maakt van de diensten van Casting Network;
 • U een overeenkomst heeft met Casting Network;
 • U de website van Casting Network bezoekt;
 • U contact opneemt met Casting Network;
 • U het contactformulier op de website invult;
 • U een account aanmaakt op een website van Casting Network.

Welke persoonsgegevens verwerkt Casting Network?

Casting Network verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten, een overeenkomst met haar heeft, een account aanmaakt op haar website en/of omdat u deze zelf aan Casting Network verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Casting Network verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
 • Geboortedatum;
 • Naam ouder / voogd;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan Casting Network;
 • Wanneer u de website van Casting Network bezoekt verzamelt deze automatisch de gegevens die naar Casting Network worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u deze website bezoekt. Deze gegevens, omvatten maar zijn niet beperkt tot:
  • Gegevens over uw activiteiten op de website van Casting Network;
  • Statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website van Casting Network;
  • IP-adres;
  • Informatie die zij verzamelt met behulp van cookies.

Verwerkt Casting Network bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Casting Network heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

 

De website van Kunstkinderen verzamelt persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Dit wordt alleen gedaan indien  ouders of voogd hiervoor toestemming hebben gegeven.

Casting Network kan niet altijd controleren of een websitebezoeker/ lid die jonger dan 18 jaar is ook daadwerkelijk toestemming hebben van hun ouders / voogd.  Als u er van overtuigd bent dat Casting Network zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dan verwijdert Casting Network deze informatie.

Casting Network verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering en/of dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Casting Network de (gevraagde) diensten niet kan leveren en/of u geen account kunt aanmaken.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Casting Network verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van diensten: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt Casting Network de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of ten behoeve van haar ledenadministratie;
 • U contact met Casting Network opneemt via het contactformulier op de website;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
 • Informeren over wijzigingen in haar diensten/producten;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het aanmaken van een persoonlijk account op haar website;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijk account;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten of diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Geautomatiseerde besluitvorming

Casting Network neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Casting Network) tussen zit.

 

Hoe lang bewaart Casting Network uw persoonsgegevens?

Casting Network bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Casting Network hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.  De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Casting Network zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

 

Deelt Casting Network uw persoonsgegevens met derden?

Casting Network deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als:

 • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten;
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Casting Network, sluit Casting Network een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Casting Network blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan het voorkomen dat Casting Network uw persoonsgegevens verstrekt aan andere derden. Dit doet zij alleen nadat u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Casting Network verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als Casting Network uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Casting Network gebruikt

Casting Network gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Casting Network gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Casting Network heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van de Consumentenbond kunt u nalezen hoe u cookies kunt verwijderen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browsen-zonder-sporen-na-te-laten

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 • U heeft het recht om de persoonsgegevens die Casting Network verwerkt in te zien;
 • U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casting Network;
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: business@casting-network.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Casting Network u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Casting Network reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Casting Network dat graag. U kun daarover contact opnemen met Casting Network. Casting Network wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt Casting Network uw persoonsgegevens?

Casting Network neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy policy.

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Casting Network worden ingezien, tenzij in deze privacy policy anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Casting Network om in te loggen in het digitale systeem en/of de Cloud;
  • De personen werkzaam voor Casting Network hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Casting Network verstrekte persoonsgegevens;
  • Afgesloten kasten;
  • Clean Desk policy;

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Casting Network.

 

Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Casting Network een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

 

Wijzigingen privacy policy

Casting Network heeft het recht om deze privacy – en cookiesbeleid te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of er aanpassingen zijn gedaan.

 

E-mailadres:                      business@casting-network.nl

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09-06-2019